61 816 29 19

Strona główna / Projekty unijne

Projekty unijne

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 poddziałanie 1.5.2      "Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu" realizowany jest projekt:

Zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwie INSOGLAS z Wysogotowa poprzez nabycie środków trwałych i oprogramowania mających na celu rozszerzenie oferty produktowej i usługowej w dziedzinie obróbki szkła"

Zasadniczymi celami niniejszego projektu firmy INSOGLAS są:

- zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwie poprzez wzmocnienie jego aktywności 
  inwestycyjnej
- poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa dzięki realizacji inwestycji w środki trwałe oraz
  wartości niematerialne i prawne, mającej na celu wdrożenie innowacji produktowej, procesowej i
  nietechnologicznej

- dywersyfikacja oferty wytwórczo-usługowej
- zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb odbiorców i rynku oraz likwidacja występujących barier
  rozwojowych Wnioskodawcy

- wsparcie procesów wytwórczych i usługowych realizowanych w firmie najnowocześniejszymi
  rozwiązaniami z zakresu ICT.

Wartość projektu wynosi: 1 276 000, 00 PLN

Wartość dotacji UE wynosi: 574 200,00 PLN

PO IG 8.2
„INSOGLAS” Andrzej i Karol Woźniak sp. j. zrealizowała projekt w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zatytułowany:
„Wdrożenie systemu B2B optymalizującego proces współpracy pomiędzy INSOGLAS sp. j. i jej Kontrahentami, pozwalającego na automatyzację procesów oraz optymalizację nakładów materiałowych na realizacje zamówień” (POIG.08.02.00-30-081/13).

Celem projektu było opracowanie i wdrożenie systemu B2B, będącego kolejnym etapem realizacji planu rozwoju firmy. Wdrożenie systemu B2B ma usprawnić proces współpracy z kontrahentami, w tym zarządzanie relacjami, ofertowanie, przyjmowanie i przetwarzanie zamówień oraz rozliczenia i obsługę reklamacji. System B2B ma także współpracować z innymi systemami firmy, w tym systemem do zarządzania produkcją.

© 2016 insoglas. Wszelkie prawa zastrzeżone realizacja: artiworks.pl tworzenie stron www poznan, artiworks.pl