Projekty unijne

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 poddziałanie 1.5.2
„Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” realizowany jest projekt:

Zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwie INSOGLAS z Wysogotowa poprzez nabycie środków trwałych i oprogramowania mających na celu rozszerzenie oferty produktowej i usługowej w dziedzinie obróbki szkła”

Zasadniczymi celami niniejszego projektu firmy INSOGLAS są:

 • zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwie poprzez wzmocnienie jego aktywności
  inwestycyjnej
 • poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa dzięki realizacji inwestycji w środki trwałe oraz
  wartości niematerialne i prawne, mającej na celu wdrożenie innowacji produktowej, procesowej i
  nietechnologicznej
 • dywersyfikacja oferty wytwórczo-usługowej
 • zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb odbiorców i rynku oraz likwidacja występujących barier
  rozwojowych Wnioskodawcy
 • wsparcie procesów wytwórczych i usługowych realizowanych w firmie najnowocześniejszymi
  rozwiązaniami z zakresu ICT.

 

Maszyny i urządzenia zakupione w ramach realizowanego projektu:

Oprogramowanie do zarządzania produkcją:

Wartość projektu wynosi: 1 276 000, 00 PLN
Wartość dotacji UE wynosi: 574 200,00 PLN

W związku z powiększeniem parku maszynowego oraz wprowadzeniem innowacyjnego oprogramowania oferujemy nowe produkty:

PO IG 8.2
„INSOGLAS” Andrzej i Karol Woźniak sp. j. zrealizowała projekt w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zatytułowany: „Wdrożenie systemu B2B optymalizującego proces współpracy pomiędzy INSOGLAS sp. j. i jej Kontrahentami, pozwalającego na automatyzację procesów oraz
optymalizację nakładów materiałowych na realizacje zamówień” (POIG.08.02.00-30-081/13).

Celem projektu było opracowanie i wdrożenie systemu B2B, będącego kolejnym etapem realizacji planu rozwoju firmy. Wdrożenie systemu B2B ma usprawnić
proces współpracy z kontrahentami, w tym zarządzanie relacjami, ofertowanie, przyjmowanie i przetwarzanie zamówień oraz rozliczenia i obsługę reklamacji.
System B2B ma także współpracować z innymi systemami firmy, w tym systemem do zarządzania produkcją.